ELC Meet & Greet

Kindergarten & 1st Grade

August 8, 2022                     4:00 - 5:00 pm

Our School

Teacher of the Year- Janet Nicholson

Teacher of the Year- Janet Nicholson

 

 

 

 

 

 

Para of the Year- Robin Bonin

Para of the Year- Robin Bonin     

 

 

 

 

 

All School News & Events